top of page

Generalforsamling 

Generalforsamling tirsdag den 30. januar kl. 19.00 i cafeteriat i badminton-hallen (ved udendørsbanerne)

Bemærk at forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
Agenda for generalforsamling:
 
1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år


3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne årtil godkendelse


4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent


5. Behandling af eventuelt indkomne forslag


6. Valg til bestyrelsen:
a) Anne Jørgensen er på valg og villig til genvalg
b) Henrik Laursen er på valg og villig til genvalg
c) Til de to ledige pladser i bestyrelsen, foranlediget af Frank Rutell og Uwe Bødewadt har ønsket at udtræde, foreslår bestyrelsen Morten Højer Mathiesen indvælges i bestyrelsen samt at bestyrelsen, som tidligere, igen består af 5 medlemmer, så den anden nuværende ledige plads ikke genbesættes.


7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter


8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant


9. Eventuelt ”Hvad skete der i uge 49” v/Uwe Bødewadt

-

-

-

bottom of page