top of page
Retssystem

Vedtægter for Helsingør Tennisklub

§ 1 Foreningens navn er Helsingør Tennis Klub. Dens hjemsted er Helsingør Kommune.

§ 2 Helsingør Tennis Klubs formål er at dyrke og fremme tennisspillet.

§ 3 Klubben er medlem af Dansk Tennis Forbund og Sjællands Tennis Union.

§ 4 Som medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen under 18 år.

§ 5 Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 6 Kontingentopkrævningen for eksisterende medlemmer sker i forbindelse med udendørssæsonens opstart i maj

måned ved opkrævning over PBS eller girokort. Nye medlemmer opkræves i forbindelse med indmeldelsen. Et medlem anses for udmeldt, hvis denne ikke fornyer sit medlemskab inden den anførte frist. Et medlem, der på anden måde er i restance til foreningen, kan først forny sit medlemskab, når vedkommende har betalt sin gæld til foreningen eller truffet aftale om afvikling af gælden. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer har stem for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft mulighed for at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens love, jævnfør § 15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til general-forsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlings-beslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

§ 7 Generalforsamlingen har – med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver – den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar/februar måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved indkaldelse pr. mail, opslag i klubhuset og i tennishallen samt annoncering på klubbens officielle hjemmeside. Medlemmer som vil have indkaldelsen tilsendt med almindelig post, skal gøre klubbens kontor opmærksom på dette. Dagsordenen bekendtgøres senest 2 uger før generalforsamlingen på samme måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har ethvert medlem, der har været medlem af foreningen i minimum 3 måneder, og som ikke er udelukket fra at forny sit medlemskab på grund af restance, jævnfør § 6. Stemmeretten kan udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Et stemmeberettiget medlem kan som maksimum medbringe 1 fuldmagt fra et andet stemmeberettiget medlem.

§ 8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen:

a) Lige år: Valg af formand + mindst et bestyrelsesmedlem

b) Ulige år: Valg af mindst to bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§ 10 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 15 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jævnfør dog § 6, stk. 4 og § 4, 15 og 16, sidste § stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning på begæring af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 11 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst fem medlemmer, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger forpligter foreningen. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer/økonomiansvarlig, en sekretær samt yderligere mindst to medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år således, at formanden og mindst et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, og mindst to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Endvidere vælges hvert år to bestyrelses-suppleanter. Listevalg kan ikke finde sted, idet bestyrelsen vælges ved forholdstals-valg.

§ 12 Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen – på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer/økonomiansvarlig kan ikke forenes med hvervet som formand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller kassereren/den økonomiansvarlige er til stede, jævnfør dog § 6, stk. 2. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Referat af bestyrelsesmøder føres til protokols.

§ 13 Formanden og den økonomiansvarlige kan i forening tegne bankkonti i SparNord. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 14 Foreningens regnskabsår er 1.1. – 31.12. Bestyrelsen skal afgive driftsregnskab for det forløbne år og status pr. 31.12. til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges forsynet med påtegning af revisoren den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 15 På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen én revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal ikke, kan bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne vil kunne vedtages med almindelig stemmeflerhed. § 16 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes inden 14 dage med sædvanligt varsel (jævnfør § 7, stk. 2) til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med den formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpel stemmeflerhed her er tilstrækkelig.

 

Vedtaget 24. april 1972. Senest opdateret Maj 2022.

bottom of page